نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/24
کل خالص ارزش دارائی ها 1,753,476,584,084 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 9,999 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 9,941 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,012 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 175,349,768

تاریخ آغاز فعالیت:

1399/07/06

مدیر صندوق:

سبدگردان كوروش

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

مدیر ثبت:

سبدگردان كوروش

مدیران سرمایه گذاری:

معصومه كاشف، عباس حسني، رضا صفي خاني

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان