نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/21
کل خالص ارزش دارائی ها 1,960,464,807,130 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,031 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 9,893 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,041 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 195,433,340

تاریخ آغاز فعالیت:

1399/07/06

مدیر صندوق:

سبدگردان كوروش

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

مدیر ثبت:

سبدگردان كوروش

مدیران سرمایه گذاری:

معصومه كاشف، عباس حسني، رضا صفي خاني

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان