نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/12/12
کل خالص ارزش دارائی ها 1,622,361,264,953 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,035 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 9,953 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,047 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 161,668,835

تاریخ آغاز فعالیت:

1399/07/06

مدیر صندوق:

سبدگردان كوروش

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

مدیر ثبت:

سبدگردان كوروش

مدیران سرمایه گذاری:

معصومه كاشف، عباس حسني، رضا صفي خاني

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان