نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 72,332 8.49 136,327 10.59 199,111 13.25 241,227 14.39
اوراق مشارکت 246,357 28.93 476,803 37.05 610,076 40.61 816,957 48.74
سپرده بانکی 518,292 60.87 663,215 51.53 680,089 45.27 606,700 36.19
وجه نقد 7,316 0.86 5 0 5 0 5 0
واحد صندوق 622 0.07 1,351 0.1 3,968 0.26 6,585 0.39
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 6,582 0.77 9,230 0.72 9,202 0.61 4,821 0.29
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 52,886 6.21 97,527 7.58 151,296 10.07 187,661 11.19